مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی کادرمانی در پیش دبستانی


;

تقابل یک به یک و 17 روش اموزش شمارش طوطی وار به کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/08/30 فریده امیر احمدی

آموزش اعداد در کاردرمانی با روشی بامزه

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/07/27 فریده امیر احمدی

آموزش اشکال هندسی در کاردرمانی کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/07/26 فریده امیر احمدی

ماز چیست ؟ بیش از 10تمرین ماز جذاب در کاردرمانی ذهنی کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
7 1400/07/11 فریده امیر احمدی

معرفی بازی اکتشاف بازی تا و کاربرد آن در کاردرمانی کودکان

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

اموزش اشکال هندسی با یک روش چالشی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی - برگرفته از کانال تابش
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تشخیص شکل از زمینه و 10 کاربرگ

منبع: فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1399/11/03 فریده امیر احمدی

پردازش بینایی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/03 فریده امیر احمدی