مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی کادرمانی در پیش دبستانی


آزمون سنجش مدارس

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر،عالیه غلامی کارشناس کاردرمانی
9 0 2020/11/28 سوگند لطفی
7 0 2020/11/27 سینا طوسی
7 0 2020/11/27 سینا طوسی

چرا فرزندم مشکل نوشتن دارد و نوشته هایش بد خط،کمرنگ و غیر قابل خواندن هستند؟

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.فریده امیراحمدی تراپیست،عکس ها از صفحه OT with us
11 0 2020/11/27 سوگند لطفی

پرخاشگری در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
8 0 2020/11/27 سینا طوسی

مهارت های مورد نیاز مدرسه

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
4 0 2020/11/27 مبینا جاجرمی
14 0 2020/11/22 سینا طوسی

قطع عضو در کودکان و بزرگسالان

منبع:سینا طوسی کاردرمانگر
13 0 2020/11/17 سینا طوسی
17 0 2020/11/15 سوگند لطفی

اختلال خواندن

منبع:سینا طوسی،کاردرمانگر
9 0 2020/11/15 سینا طوسی

چراکودک نمیتواند در یک اتاق شلوغ اسباب بازی های خودرا پیدا کند.

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر-پرستو ملائی کارشناس کاردرمانی
11 0 2020/11/15 سوگند لطفی
9 0 2020/11/15 سوگند لطفی