مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی تشخیص شکل از زمینه


بازی و تمرینی ساده جهت تقویت مهارت تشخیص شکل از زمینه در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر برگرفته از پیج تراپیست سرکار خانم شکیبا رحمانی
0 1400/05/15 سینا طوسی

بازی تشخیص شکل از زمینه در اتاق تاریک کاردرمانی با اشکال هندسی

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی در اتاق تاریک _ تمرین پازل

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمانگر
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی کودک در اتاق تاریک و تمرینات تشخیص شکل از زمینه

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

تشخیص شکل از زمینه یعنی چی ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/13 فریده امیر احمدی
0 1399/11/03 فریده امیر احمدی
0 1399/11/03 فریده امیر احمدی

تشخیص شکل از زمینه پیش نیاز مهدکودک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/03 فریده امیر احمدی

چراکودک نمیتواند در یک اتاق شلوغ اسباب بازی های خودرا پیدا کند

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر-پرستو ملائی کارشناس کاردرمانی
0 1399/08/25 سوگند لطفی