مام پلاسنوع مطالبفهرست مطالب


اجرای بازی تخم مرغ شکشته توسط دانش آموز

منبع:خانم نسربن داورپناه،آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
7 0 10/07/2020 mamplus1

معرفی بازی های ریاضی (بازی ضرب)، بخش دوم

منبع:خانم نسرین داور پناه،آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
4 0 10/07/2020 mamplus1

معرفی بازی های ریاضی(جدول ضرب)، بخش اول

منبع:خانم نسرین داورپناه
4 0 10/07/2020 mamplus1

الگوها

منبع:خانم نسرین داور پناه،آموزگار چهارم ابتدایی
4 0 09/07/2020 mamplus1

حل تقسیم

منبع:خانم رقیه حسن زاده
5 0 09/07/2020 mamplus1

زیستگاه

منبع:خانم رقیه حسن زاده
3 0 09/07/2020 mamplus1

املای همگانی

منبع:خانم رقیه حسن زاده
5 0 09/07/2020 mamplus1

اعداد اعشاری

منبع:خانم رقیه حسن زاده
4 0 09/07/2020 mamplus1

تدریس کسرهای مساوی

منبع:خانم فاطمه چمن
5 0 08/07/2020 mamplus1

دست ورزی علوم و ماکت سیارات

منبع:م. مشهدی،دانش آموخته ی فیزیک حالت جامد
5 0 30/06/2020 mamplus1

ازمایش سنگ ها

منبع:خانم حسن زاده،آموزگار چهارم ابتدایی
4 0 30/06/2020 mamplus1

آموزش مدار

منبع:لعیا انجیلی،دبستان اسماء
5 0 29/06/2020 mamplus1