مام پلاسبازی ضرب

منبع:باقرزاده ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 2021/04/26 خانم باقرزاده
0 2021/04/26 خانم باقرزاده
0 2021/04/26 خانم باقرزاده

مفعول چیست؟

منبع:مهسا قاسمی،آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی
0 2021/04/05 mamplus1

موصوف و صفت،مضاف و مضاف الیه، چهارم دبستان

منبع:خانم فروغ باقرزاده،آموزگار چهارم ابتدایی
0 2021/03/13 mamplus1

جمع اعداد اعشاری ،چهارم دبستان

منبع:خانم قریشی ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 2021/03/05 mamplus1

ضرب عدد دو رقمی

منبع:خانم فرجی،آموزگار پایه چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 2021/02/08 mamplus1

گرما و ماده ،درس پنجم علوم

منبع:خانم فرجی ،آموزگار چهارم ابتدایی,عضو بنیاد ملی نخبگان
0 2021/02/08 mamplus1

ضرب گسترده نویسی

منبع:خانم فرجی،آموزگار چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 2021/02/08 mamplus1

روخوانی شعر باز باران با ترانه

منبع:خانم فرجی ،آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 2021/02/08 mamplus1

ضرب مساحتی

منبع:خانم فرجی،آموزگار پایه چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 2021/02/08 mamplus1

آسمان در شب ،علوم‌چهارم ابتدایی

منبع:خانم فرجی،آموزگار چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 2021/02/08 mamplus1