مام پلاسنکات مهم و کلیدی درس بی مهره ها ، علوم چهارم

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/16 mamplus1

نکات مهم و کلیدی درس ۱۰، بدن ما ۲

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/16 mamplus1

نکات مهم و کلیدی درس گوناگونی گیاهان

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/16 mamplus1

آسمان در شب

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/16 mamplus1

ادب از که آموختی

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
5 0 2020/11/16 mamplus1

روخوانی درس شیر و موش

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/16 mamplus1

ضرب سریع

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/15 mamplus1

ترفند ضرب اعداد بزرگ

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
2 0 2020/11/15 mamplus1

ضرب های جیک ثانیه ای

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

آموزش ضرب فرایندی

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

آموزش ضرب ژاپنی

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/13 mamplus1

آموزش ضرب

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1