مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی مهارت های دستی


هماهنگی چشم و دست _روی سطح چرخان🗞️

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

مجموعه پست بازی درمانی _ انبر دستی بسازیم

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی- کتاب 118بازی و تمرین برای تکامل کودکان
0 2021/01/01 فریده امیر احمدی

الگویابی تصاویر و اشکال هندسی

منبع:تراپیست فریده امیر احمدی
0 2021/01/01 فریده امیر احمدی

تمرین پیش نیاز مداد گرفتن در کودکان

منبع:تراپیست فریده امیر احمدی
0 2021/01/01 فریده امیر احمدی