مام پلاس20 کاربرگ آموزش کثیف و تمیز به کودکان پیش دبستانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/05/23 فریده امیر احمدی
0 1401/04/26 فریده امیر احمدی

40 کاربرگ آموزش حیوانات به کودکان پیش دبستانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/04/24 فریده امیر احمدی
1 1401/04/19 فریده امیر احمدی

30 کاربرگ آموزش مشاغل به کودکان پیش دبستانی و واحد کار آموزش مشاغل

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/04/08 فریده امیر احمدی

30 کاربرگ اموزش اعداد و تقابل یک به یک

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/08/30 فریده امیر احمدی

آموزش اعداد در کاردرمانی با روشی بامزه

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/07/27 فریده امیر احمدی

آموزش اشکال هندسی در کاردرمانی کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/07/26 فریده امیر احمدی

ماز چیست ؟ بیش از 10تمرین ماز جذاب در کاردرمانی ذهنی کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
7 1400/07/11 فریده امیر احمدی

هماهنگی چشم و دست روی سطح چرخان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

مهارت های ظریف و دست ورزی در کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی کتاب 118بازی و تمرین برای تکامل کودکان
0 1399/10/12 فریده امیر احمدی

الگویابی تصاویر و اشکال هندسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ متخصص کاردرمانی کودکان
0 1399/10/12 فریده امیر احمدی