مام پلاسآموزش شستن دست به کودکان اوتیسم

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر/ برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/07/28 کارن کرمان ساروی

کاردرمانی کودکان و فعالیتی مناسب جهت تقویت برنامه ریزی حرکتی در سال1400

منبع:سیناطوسی کاردرمان برگرفته از پیج kardarmani_idea
0 1400/07/22 سینا طوسی

بچم توپ رو میندازه ولی نمیتونه بگیره

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرین دریبل زدن توپ برای هماهنگی چشم و دست

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

بازی ساده جهت تقویت مهارت های ذهنی کودکان ۴ سال به بالا در خانه

منبع:کاردرمانگر سیناطوسی برگرفته از پیج @tavana_ot_clinic
0 1400/05/11 سینا طوسی
0 1399/12/03 فریده امیر احمدی

بررسی مراحل دویدن در کودکان

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی

بررسی مراحل پرت کردن توپ

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی

بررسی مراحل گرفتن توپ

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی

کدگزاری حرکتی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

حرکات متناوب برنامه ریزی حرکتی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی