مام پلاسبازی تشخیص شکل از زمینه در اتاق تاریک کاردرمانی با اشکال هندسی

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی کودکان _ تمرین افزایش دقت و توجه تمرکز در اتاق تاریک

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی در اتاق تاریک _ تمرین پازل

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمانگر
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی کودکان در اتاق تاریک _ بهبود دقت بینایی

منبع:برگرفته از پیچ خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی کودک در اتاق تاریک و تمرینات تشخیص شکل از زمینه

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کادرمانی کودکان در اتاق تاریک و بهبود حرکات چشمی

منبع: برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

تشخیص شکل از زمینه یعنی چی ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/13 فریده امیر احمدی

ایجاد اتاق تاریک درخانه جهت تقویت توجه و تمرکز کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر. برگرفته از پیج کاردرمان سرکار خانم روشنک کلانتری tavana_ot_clinic@
0 1400/05/12 سینا طوسی

تمرین توجه و تمرکز و جابجایی توجه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرین جهت یابی در اتاق تاریک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرین کدگزاری برای حافظه ی فعال

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

مداخلات اتاق تاریک برای اختلالات یادگیری برای درس فارسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی