مام پلاسویدیو آموزشی، متولد شدن فرزند زال، فارسی چهارم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/09/12 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی، درس پانزدهم، میوه هنر، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/09/12 حمید رحیمی نوبهاری

مفعول چیست؟

منبع:مهسا قاسمی،آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی
0 1400/01/16 mamplus1

موصوف و صفت،مضاف و مضاف الیه، چهارم دبستان

منبع:خانم فروغ باقرزاده،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1399/12/23 mamplus1

روخوانی شعر باز باران با ترانه

منبع:خانم فرجی ،آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 1399/11/20 mamplus1

نکات دستوری درس چهارم ،ارزش علم

منبع:خانم‌محدثه عرب زاده ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1399/11/19 mamplus1

تدریس روخوانی درس آرش کمانگیر

منبع:خانم محدثه عرب زاده ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1399/11/19 mamplus1

روخوانی درس راز نشانه ها

منبع:خانم نگین سید شرافت ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1399/11/19 mamplus1

روخوانی درس باغچه اطفال

منبع:خانم بهناز رمضانی،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1399/11/07 mamplus1

دانش زبانی: انواع جمله و تعاریف آن ها

منبع:خانم فروغ باقرزاده زیدی،آموزگار چهارم ابتدایی،بابلسر
0 1399/09/09 mamplus1

دانش زبانی، کلمات ساده و غیرساده

منبع:خانم فروغ باقرزاده زیدی،آموزگار چهارم ابتدایی،بابلسر
0 1399/09/09 mamplus1

واژه مرکب

منبع:خانم فرزانه صدیقی،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1399/09/08 mamplus1