مام پلاس


0 1400/06/04 نسترن عبدالوند

چرا بچم نمیتونه راه بره

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
1 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا گردن بچم به یک سمت خم شده

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا بچم دیر میشینه و راه نیفتاده

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/13 مبینا جاجرمی

چیکار کنم بچم زودتر بشینه

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
5 1400/05/13 مبینا جاجرمی

پل زدن

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/13 مبینا جاجرمی

کاردرمانی برای ایستادن کودک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

کاردرمانی در منزل برای ایستادن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
2 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرین بالا رفتن از سطح شیبدار

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

چیکار کنم بچم زودتر راه بیفته

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/12 مبینا جاجرمی

چیکار کنم بچم زودتر چهار دست و پا بره

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
4 1400/05/12 مبینا جاجرمی