مام پلاس


0 1401/05/16 محدثه مام پلاس

کاربرد آب درمانی در مداخلات کاردرمانی

منبع:کاردرمانگرخانم حیدری با استفاده ازمقالات
0 1400/08/07 شقایق قویدل حیدری

اسب درمانی، شیوه نوین مداخله در کاردرمانی

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند«psychotherapy among adolescent with ACEs»
5 1400/07/18 نسترن عبدالوند

کاردرمانی وروش درمانی پکس

منبع:کاردرمانگرخانم حیدری با استفاده ازمقالات
0 1400/07/15 شقایق قویدل حیدری

مداخلات کاردرمانی برای رفتار با کودکان لجباز

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند
5 1400/06/30 نسترن عبدالوند

بهترین روش درمان اوتیسم

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1400/06/11 فریده امیر احمدی

فلورتایم ،وقتی خانواده درمانگر می شود

منبع:زهرا ابراهیمی نژاد ،کاردرمانگر
0 1400/05/24 زهرا ابراهیمی نژاد
0 1400/05/20 نرگس برزنونی

بازی تشخیص شکل از زمینه در اتاق تاریک کاردرمانی با اشکال هندسی

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی کودکان _ تمرین افزایش دقت و توجه تمرکز در اتاق تاریک

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی کودکان و گروه درمانی کودکان

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی در اتاق تاریک _ تمرین پازل

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمانگر
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی