مام پلاسآشنایی با جدول ارزش مکانی و عدد ۱۰

منبع:🚺خانم لیلا حق شناس ،آموزگار اول ابتدایی
0 2020/12/01 mamplus1

آموزش جدول نظام دار با داستان

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
0 2020/11/30 mamplus1

جدول سودوکو

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
0 2020/11/30 mamplus1
0 2020/11/29 mamplus1

علامت مساوی

منبع:خانم‌ نگین حسینی،آموزگار اول ابتدایی
0 2020/11/28 mamplus1
3 0 2020/11/27 فائزه رسولی
3 0 2020/11/27 فائزه رسولی

جمع دو عدد یک رقمی

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
1 0 2020/11/26 mamplus1

آموزش جمع زیر ۲۰

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
2 0 2020/11/26 mamplus1

شعر تفریق

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
0 2020/11/26 mamplus1

شمارش پنج تا پنج تا

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
1 0 2020/11/26 mamplus1

تدریس شمارش معکوس

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
0 2020/11/26 mamplus1