مام پلاسنوع مطالبآموزش تقارن با چوب بستنی

منبع:خانم سمیه رحمت,مولف و پژوهشگر کودک
0 13/08/2020 mamplus1

آموزش الگویابی

منبع:خانم سمیه رحمت، مولف و پژوهشگر کودک
0 13/08/2020 mamplus1

آموزش تفریق با شعر

منبع:خانم سمیه قاسمی ، مربی پیش دبستانی ، امل
0 13/08/2020 mamplus1

آموزش جدول شگفت انگیز

منبع:خانم وحیده حسینی ، پیش دبستانی محصلان شریف
0 13/08/2020 mamplus1

تدریس مقدماتی کمتر، بیشتر

منبع:خانم نجفی،مربی پیش دبستانی
0 13/08/2020 mamplus1

آشنایی با عدد ۴

منبع:خانم مانا میرخانلو ،مربی پیش دبستانی
0 13/08/2020 mamplus1

شعر اعداد

منبع:خانم سمیه رحمت
0 12/08/2020 mamplus1

آموزش تقارن با چوب خط

منبع:خانم زینب بشارتی مربی پیش دبستانی
1 0 11/08/2020 mamplus1

شمارش اعداد معکوس

منبع:خانم الهه پشنگ مربی پیش دبستانی، مرکز نورسته
1 0 11/08/2020 mamplus1

آموزش اشکال هندسی

منبع:خانم زهرا بیغمیان مربی پیش دبستانی،اصفهان،شعر از خانم فلاح زاده
1 0 11/08/2020 mamplus1

بازی و ریاضی (جمع اعداد )

منبع:خانم‌نگین حسینی ،آموزگار اول ابتدایی
0 11/08/2020 mamplus1

حل تمرینات صفحه ۱۴۳ تم ۲۱ریاضی اول ابتدایی

منبع:خانم فائزه حمیدی آموزگار اول ابتدایی، قزوین
0 09/08/2020 mamplus1