مام پلاسشمارش، جمع ،تفریق، خیلی ساده و آسان ، با چینه

منبع:خانم جمشیدی ،آموزگار اول ابتدایی
0 2021/05/26 mamplus1

آموزش شکل نوشتاری عدد ۶،پیش دبستانی و اول ابتدایی

منبع:خانم سمیه رحمت،آموزگار اول ابتدایی و مدرس دوره پیش دبستانی، طراح ابزار کمک آموزشی کودک
0 2021/04/07 mamplus1

داستان شمارش رو به عقب، ریاضی اول دبستان

منبع:خانم فائزه یگانه،آموزگار اول ابتدایی
0 2021/04/04 mamplus1

درک و تثبیبت یادگیری اعداد با یک بازی جذاب

منبع:خانم ملیحه عربشاهی،آموزگار و روان شناس کودک
0 2021/04/02 mamplus1

فعالیت پرتحرک جهت یادگیری جمع و تفریق ساده بر روی محور اعداد

منبع:خانم ملیحه عربشاهی، آموزگار و روان شناس کودک
0 2021/04/02 mamplus1

بازی و فعالیت جذاب برای یادآوری و یادگیری اشکال هندسی

منبع:خانم ملیحه عربشاهی، آموزگار و روان شناس کودک
0 2021/04/02 mamplus1

آموزش تفریق ریاضی از طریق بازی و شعرجذاب

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 2021/03/02 mamplus1

آموزش ابتدایی جدول سودوکو

منبع:خانم بهرام پور،پیش دبستانی و مهد کودک باغ بهشت ،آبادان
0 2021/02/16 mamplus1

آموزش اشکال هندسی با داستان

منبع:خانم بهرام پور،پیش دبستانی و مهد کودک باغ بهشت ،آبادان
0 2021/02/11 mamplus1

شعر اشکال هندسی

منبع:خانم بهرام پور،پیش دبستانی و مهد کودک باغ بهشت ،آبادان
0 2021/02/11 mamplus1

الگویابی

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 2021/02/03 mamplus1

بازی شناسایی جهت ها

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 2021/02/03 mamplus1