مام پلاسنوع مطالب
تدریس درس فارسی دوم ابتدایی درس 14(پرچم ایران)

منبع:سرکار خانم شکوفه همرنگ آموزگار پایه دوم ابتدایی
4 0 2020/10/11 mamplus

تدریس درس فارسی دوم ابتدایی درس 14(پرچم ایران)

منبع:سرکار خانم شکوفه همرنگ آموزگار پایه دوم ابتدایی
4 0 2020/10/11 mamplus

تدریس درس نوروز کتاب فارسی پایه دوم ابتدایی

منبع:سرکار خانم شکوفه همرنگ آموزگار پایه دوم ابتدایی
3 0 2020/10/11 mamplus

تدریس دستور زبان فارسی دوم ابتدایی درس نوروز

منبع:سرکار خانم شکوفه همرنگ آموزگار پایه دوم ابتدایی
4 0 2020/10/11 mamplus

تدریس دستور زبان فارسی دوم ابتدایی درس نوروز

منبع:سرکار خانم شکوفه همرنگ آموزگار پایه دوم ابتدایی
4 0 2020/10/11 mamplus