مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی هدیه آسمانی ابتدایی


هدیه های آسمانی دوم ،چه مواقعی وضو میگیریم

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
1 0 2020/11/30 mamplus1

هدیه های آسمانی، درس هفتم، نماز در کوهستان ، چهارم ابتدایی

منبع:خانم فروغ باقرزاده زیدی،آموزگار چهارم ابتدایی،بابلسر
1 0 2020/11/29 mamplus1

درس سوم هدیه های آسمانی، دوم ابتدایی

منبع:سرکار خانم نیازی ،آموزگار دوم ابتدایی،امل
3 0 2020/11/17 mamplus1

هدیه های آسمانی ،شعر صفحه ۱۸،پایه سوم

منبع:خانم مهسا حاتمی آموزگار سوم و چهارم ابتدایی
4 0 2020/11/09 mamplus1

درس سوم ،هدیه های آسمانی

منبع:خانم مهسا حاتمی،آموزگار سوم و چهارم ابتدایی، اهواز
5 0 2020/11/09 mamplus1

هدیه های آسمانی،درس چهارم ، از نوزاد بپرسید،پایه پنجم

منبع:خانم مریم تقی آبادی، مدرس چهارم و پنجم
5 0 2020/11/08 mamplus1

هدیه های آسمانی ششم ،درس اول ،یکتا

منبع:خانم فاطمه محلوجی،آموزگار ششم ابتدایی
3 0 2020/11/07 mamplus1

هدیه های آسمانی، درس دوم ، بهترین راهنمایان ششم ابتدایی

منبع:خانم فاطمه محلوجی، آموزگار ششم ابتدایی
4 0 2020/11/07 mamplus1

کودک بر آب ، هدیه های آسمانی

منبع:خانم مریم سلطانی آزاد،آموزگار چهارم ابتدایی
6 0 2020/11/05 mamplus1

تدریس درس هفتم هدیه های آسمانی، نمازدر کوهستان ،قسمت دوم

منبع:خانم سمیرا باقری،آموزگار چهارم ابتدایی
9 0 2020/11/03 mamplus1

تدریس درس هفتم هدیه های آسمانی ، نماز در کوهستان, قسمت اول

منبع:خانم سمیرا باقری، آموزگار چهارم ابتدایی
5 0 2020/11/03 mamplus1

آموزش وضو

منبع:مدرسه شکوفه های عفاف
4 0 2020/11/03 mamplus1