مام پلاسویدیوی آموزشی عدد صفر، ریاضی پیش دبستانی

منبع:کودک ایرانی، ریاضی پیش دبستانی
0 1401/06/18 کودک ایرانی

ویدیو آموزشی، چوب خط، ریاضی پیش دبستانی

منبع:مرکز ایرانی، ریاضی پیش دبستانی
0 1401/06/13 کودک ایرانی

...

منبع: ...
0 1401/06/12 کودک ایرانی

آموزش جهت ها،ریاضی پیش دبستانی

منبع:مرکز‌پیش دبستانی، کودک ایرانی
0 1401/06/07 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی اشکال هندسی، دایره، ریاضی پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، ریاضی پیش دبستانی
0 1401/05/17 کودک ایرانی

ویدیو آموزشی مفهوم پر و خالی، ریاضی پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، ریاضی پیش دبستانی
0 1401/05/10 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی دایره، ریاضی پیش دبستانی

منبع:ستاره، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/05/06 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی مفهوم زیر ورو، ریاضی پیش دبستانی

منبع:آزاده، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/05/03 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی الگو یابی در پیش دبستانی، پیش دبستانی

منبع:الناز زارع، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/05/01 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی عدد نه، ریاضی پیش دبستانی

منبع:آزاده، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/04/27 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی عدد شش تا نه، ریاضی پیش دبستانی

منبع:الهه زارع، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/04/24 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی مرور عدد یک تا پنج، ریاضی پیش دبستانی

منبع:الهه زارع، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/04/23 کودک ایرانی