مام پلاسچگونه متوجه بشیم که کودک دارای اوتیسم "نگران "است؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/06/01 مهسا آسترکی

خودزنی در کودکان اوتیسم

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/05/07 مهسا آسترکی

چرا کودکان اوتیسم لباسشان را در می اورند؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/04/30 مهسا آسترکی

بعد از تشخیص اوتیسم کودکم چیکار کنم؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/04/19 مهسا آسترکی

آموزش افزایش دقت و توجه و تمرکز

منبع:رفتار درمانگر کودک : مریم عبدالخانی
0 2021/04/19 مریم عبدالخانی

آیا کودک من اوتیسم دارد ؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/03/23 مهسا آسترکی

آیا کودک من اوتیسم است یا رفتارهایش "عادی"است؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/03/19 مهسا آسترکی