مام پلاسنوع مطالب1 1400/05/24 شهریار اندرواژ

چرا پاهای بچم کجه چجوری کمک کنم درست بشن؟

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج کاردرمانی توان آفرین
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا بچم تو راه رفتن تعادل نداره و زمین میخوره

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا بچم خم می ایسته

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا بچم روی نوک پاهاش راه میره

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا بچم زیاد به زمین میخوره

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
1 1400/05/13 مبینا جاجرمی

صافی کف پا و درمان آن

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
1 1400/05/12 مبینا جاجرمی

چرا بچم روی نوک پا راه میره

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
2 1400/05/12 مبینا جاجرمی

چرا پاهای بچم کجه

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
1 1400/05/12 مبینا جاجرمی

چرا پاهای بچم از مچ افتاده

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
0 1400/05/12 مبینا جاجرمی

چرا پاهای بچم به داخل چرخیده ؟

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/11 مبینا جاجرمی