مام پلاسنوع مطالب


 ;

نحوه معاینه پستانها توسط خود فرد

منبع:بیماریهاى پستان تألیف: پروفسور مایکل دیکسون پروفسور رابرت لئونارد
0 1399/10/15 مریم شوهانی

آشنایی با ساختمان پستان و چگونگی رشد و نمو آن

منبع:بیماریهاى پستان تألیف: پروفسور مایکل دیکسون پروفسور رابرت لئونارد
0 1399/10/12 مریم شوهانی

سرطان پستان

منبع:پروفسور استیون کارول
0 1399/07/21 مریم شوهانی

غیر طبیعی بودن نوک پستان ها

منبع:پروفسور استیون کارول
0 1399/07/21 مریم شوهانی

غیرطبیعی بودن اندازه پستان ها

منبع:پروفسور استیون کارول
0 1399/07/21 مریم شوهانی

دردهای پستان

منبع:پروفسور استیون کارول
4 1399/07/21 مریم شوهانی

کیست پستان

منبع:پروفسور استیون کارول
3 1399/07/21 مریم شوهانی

فیبروآدنوم

منبع:پروفسور استیون کارول
0 1399/07/21 مریم شوهانی

توده های پستانی

منبع:پروفسور استیون کارول
0 1399/07/20 مریم شوهانی