مام پلاسنقص دیواره ی بین بطنی

منبع:گردآورنده: مریم شوهانی کارشناس پرستاری
0 1399/09/09 مریم شوهانی

تترالوژی فالوت

منبع:دکتر محمدرضا خلیلیان / مرکز طبی کودکان
0 1399/09/08 مریم شوهانی

توانبخشی قلبی

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.برگرفته از تحقیقات استاد مهدی زاده و صادق ادبی،سکینه همتیان،فاطمه همتی
0 1399/09/01 سوگند لطفی
0 1399/08/30 مریم شوهانی