مام پلاسنوع مطالب
نقص دیواره ی بین بطنی

منبع:گردآورنده: مریم شوهانی کارشناس پرستاری
39 0 2020/11/29 مریم شوهانی

تترالوژی فالوت

منبع:دکتر محمدرضا خلیلیان / مرکز طبی کودکان
5 0 2020/11/28 مریم شوهانی
8 0 2020/11/22 سینا طوسی

توانبخشی قلبی

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.برگرفته از تحقیقات استاد مهدی زاده و صادق ادبی،سکینه همتیان،فاطمه همتی
7 0 2020/11/21 سوگند لطفی
19 0 2020/11/20 مریم شوهانی