Breadcrumbs Image
B612_20230508_222106_267.jpg

نمونه سوالات آزمون پایانی فارسی ونگارش ،پایه چهارم ابتدایی همراه با پاسخنامه

بچه های عزیزم مام پلاس برای پیشرفت هرچه بیشتر شما آزمون پایانی فارسی و نگارش را طراحی کرده برای دسترسی راحت تر آن را چاپ کنید

نمونه  فارسی ونگارش              نوبت دوم         اردیبهشت ۱۴۰۲


۱-درستی یا نا درستی جمله های زیر را مشخص کنید.
الف :«توانا بود هر که دانا بود »قسمتی از شعر سعدی است.درست ◽نادرست◽
ب:یکی از آرزوهای مردم در زمان جنگ تسخیر خاک عراق بوده .درست◽نادرست◽
ج:شعر «همای رحمت در وصف امام حسن (ع) سروده شده است.   درست◽ نادرست◽
د: سرانجام به معنی عاقبت وپایان کار است .درست ◽نادرست◽


۲-گزینه درست را با علامت ✅مشخص کنید.
۱-شعر«لطف حق»سروده کیست؟
الف)فردوسی◽ ب)پروین اعتصامی◽ج) پروین دولت آبادی◽ د)سعدی◽
۲-به کدام کلمه  می توان(نده) اضافه کرد و کلمه جدیدی ساخت؟
الف)دو◽ب)روز◽ج)باران◽د)خاک◽
۳-کدام کلمه به معنی «نوشتن کتاب یا جزوه »است؟
الف)نویسنده◽ب)تالیف◽ج)تحقیق◽د)حکیم◽
۴-......از یک یا چند کلمه تشکیل میشود و پیام کاملی را به شنونده انتقال می دهد.
الف)فعل ◽ب) تیتر ◽ج)داستان◽د)جمله
۳-درجای خالی کلمه مناسب بنویسید (دو کلمه اضافه است)
گوینده -خودخواه-خوددار-خستگی ناپذیر-فیلسوفان- پزشکان
الف:ابوریحان بیرونی یکی از بزرگترین ریاضی دانان و........ایرانی بود.
ب:به کسب که اخبار هر روز را برای مردم می گوید.....می گویند.
ج:به کسب که به راحتی خسته می شود .......می گویند.
د:به کسی که فقط به فکر خودش است ......می گویند .


۴-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف)ارمغان بازرگان برای طوطی چه بود ؟
ب )چگونه از بی ادبان می توان ادب آموخت ؟
ج )چه کسانی بیشتر به دنبال پاسخ سوال های خود می روند؟
۵-به سوالات زیر با دقت و کامل پاسخ دهید.
نامه-زار-نده-خود-ناپذیز
نمک ⬅️.              یعنی:
پسند⬅️.              یعنی:
نفوز ⬅️.              یعنی:
ران  ⬅️.              یعنی:
ماه  ⬅️.               یعنی:
۲-معنی هرکلمه را بنویسید.
نهی ..........‌‍ ،نشاط................،دریغ..............،حرفه............،قضا............. ،همتا...........
۳-جمله  های زیر را کامل کنید.
...........از مسافرت برگشتند علی..............  .............
خواهر خوبم سفره را .............
 


مهارت املا
۱-برای صداهای مختلف (س)و(ز)کلمه بنویسید.
صداهای (س)..........       ..............      .............
صدای (ز)..........     ...........   ....‌‌‌‌‌......      ....‌‌‌‌........
۲-هر جمله را با کلمه‌ی مناسب کامل کنید.
*خداوند در بهار به درختان ..........دوباره می بخشد .( حیات -حیاط)
*هیچ مسلمانی تن به ذلت و...........نمی دهد.(خاری-خواری)
*از.........دوستم را در خیابان دیدم.(غزا-قضا)
*در مستطیل اندازه طول از ..............بیشتر است.(عرض-ارض)
۳-کلمه های هم خانواده را در یک گروه بنویسید.
علوم -عملیات- فاعل-علامت- فعال- معمولی - اعمال- علم -مفعول
 


مهارت نگارش
۱-برای حالت های خواسته شده ،جمله  بنویسید.
*دوجمله ی یکسان که با ویرگول ،معنی یکی تغییر کند
-
-
*دوجمله که با (اما)به هم وصل شوند.
-
-
*دوجمله که با (چون)به هم وصل شوند .

-
-
۲-درباره موضوع تابستان چهار بند بنویسید(از اطلاعات زیر استفاده کنید)
-دومین فصل سال
-طبیعت در تابستان
- اوقاف فراغت( تعطیلات تابستان)


پاسخنامه سوالات فارسی ونگارش              نوبت دوم.               اردیبهشت ۱۴۰۲

۱-درستی یا نا درستی جمله های زیر را مشخص کنید.
الف :«توانا بود هر که دانا بود »قسمتی از شعر سعدی است.درست ◽نادرست🟥
ب:یکی از آرزوهای مردم در زمان جنگ تسخیر خاک عراق بود. .درست◽نادرست🟥
ج:شعر «همای رحمت » در وصف امام حسن (ع) سروده شده است.     درست◽ نادرست🟥
د:سرانجام به معنی عاقبت وپایان کار است .درست 🟥 نادرست◽
۲-گزینه درست را با علامت ✅مشخص کنید.
۱-شعر«لطف حق»سروده کیست؟
الف)فردوسی◽ ب)پروین اعتصامی🟥ج) پروین دولت آبادی◽ د)سعدی◽
۲-به کدام کلمه  می توان(نده) اضافه کرد و کلمه جدیدی ساخت؟
الف)دو🟥ب)روز◽ج)باران◽د)خاک◽
۳-کدام کلمه به معنی «نوشتن کتاب یا جزوه »است؟
الف)نویسنده◽ب)تالیف🟥ج)تحقیق◽د)حکیم◽
۴-........ازیک یا چند کلمه تشکیل می شود و پیام کاملی را به شنونده انتقال می دهد.
الف)فعل◽ب) تیتر ◽ج) داستان◽د) جمله 🟥
۳-درجای خالی کلمه مناسب بنویسید (دو کلمه اضافه است)
گوینده -خودخواه-خوددار-خستگی ناپذیر-فیلسوفان- پزشکان
الف:ابوریحان بیرونی یکی از بزرگترین ریاضی دانان و.... فیلسوفان....ایرانی بود.
ب:به کسی که اخبار هر روز را برای مردم می گوید...گوینده..می گویند.
ج:به کسی که به راحتی خسته نمی شود .خستگی ناپذیر......می گویند.
د:به کسی که فقط به فکر خودش است .خودخواه.....می گویند .
۴-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف)ارمغان بازرگان برای طوطی چه بود ؟آزادی از قفس بود
ب )چگونه از بی ادبان می توان ادب آموخت ؟هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم
ج )چه کسانی بیشتر به دنبال پاسخ سوال های خود می روند؟ دانشمندان و پژوهشگران
۵-به سوالات زیر با دقت و کامل پاسخ دهید.
نامه-زار-نده-خود-ناپذیز
نمک ⬅️.نمکزار   یعنی:جایی است که نمک وجود دارد.
پسند⬅️. خود پسند یعنی:کسی است که رفتاروکردار خود را می‌پسندد.
نفوذ ⬅️. نفوذناپذیر  یعنی: چیزی یا شخصی که به آن نمیتوان نفوذ کرد.
ران  ⬅️.راننده  یعنی:کسی است که مهارت راندن وسیله نقلیه موتوری را دارد.
ماه  ⬅️. ماه نامه  یعنی:مجله ای که ماهی یک بار منتشر می شود.
۲-معنی هرکلمه را بنویسید.
نهی: جلوگیری. ،نشاط:شادی..،دریغ:کوتاهی کردن.،حرفه:.کار..،قضا:تقدیر همتا:مثل
۳-جمله  های زیر را کامل کنید.
.. آنها....از مسافرت برگشتند علی.به استقبالشان...رفت.
خواهر خوبم سفره را ...پهن کرد.

مهارت املا
۱-برای صداهای مختلف (س)و(ز)کلمه بنویسید.
صداهای (س) مدرسه -بحث_تصاویر
صدای (ز) آغاز -نفوذ-قضا-ظاهر
۲-هر جمله را با کلمه‌ی مناسب کامل کنید.
*خداوند در بهار به درختان .حیاط..دوباره می بخشد .( حیات -حیاط)
*هیچ مسلمانی تن به ذلت و..خواری.نمی دهد.(خاری-خواری)
*ازقضا.دوستم را در خیابان دیدم.(غزا-قضا)
*در مستطیل اندازه طول از .عرض.بیشتر است.(عرض-ارض)
۳-کلمه های هم خانواده را در یک گروه بنویسید.
علوم -عملیات- فاعل-علامت- فعال- معمولی - اعمال- علم -مفعول
علوم -علم -اعمال
عملیات-علامت-معمولی
فاعل-فعال-مفعول
مهارت نگارش
۱-برای حالت های خواسته شده ،جمله  بنویسید.
*دوجمله ی یکسان که با ویرگول ،معنی یکی تغییر کند.
-کتاب، دوستی خوب است.
کتاب دوستی، خوب است.
*دوجمله که با (اما)به هم وصل شوند.
-من از دوستم ناراحت شدم اما چیزی به اونگفتم.
*دوجمله که با (چون)به هم وصل شوند .
من همیشه تلاش میکنم چون موفقیت را دوست دارم .
۲-درباره موضوع تابستان چهار بند بنویسید(از اطلاعات زیر استفاده کنید)
-دومین فصل سال
-طبیعت در تابستان
- اوقاف فراغت( تعطیلات تابستان)
تابستان دومین فصل سال را دوست دارم به خاطر اینکه طبیعت درتابستان زیباترین اوقات فراغت را برای ما میسازد  همه جای زمین را سبزه پوشانده، میوه های رنگارنگ روی درخت ها به ما چشمک می زنند، روزهای آن آنقدر طولانی است که می توانیم به همه کارهایمان برسیم و شب هایش معمولا دورهمی های شادی با دوستان خانوادگی مان داریم.


برچسب ها

زینب طهماسبی

زینب طهماسبی

توضیحات بیشتر

مشاهده نظرات

دیدگاه ارزشمند شما

لطفا فیلدهایی که با * مشخص شده است را پر کنید، آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود