مام پلاساختلال های شنوایی و پردازش شنیداری

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1401/01/10 ملیکا بخشی

تقویت حافظه کاری

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

کدگزاری شنوایی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

تقویت حافظه فعال

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

تقویت دقت شنیداری

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 1399/10/28 فریده امیر احمدی
0 1399/08/17 سوگند لطفی