مام پلاس


0 1400/05/04 مهسا آسترکی

تفاوت کودک کم توجه با کودک بیش فعال و ۱۲ راه برای کاهش کم توجهی کودکان

منبع:رفتار درمانگر کودک : مریم عبدالخانی _ ویرایش: مریم جرفی 1401/2/20
0 1400/02/04 مریم عبدالخانی
1 1399/10/19 مهسا آسترکی

آیا ADHD خطر مسائل بهداشت روان را افزایش می دهد؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1399/09/28 مهسا آسترکی