مام پلاسپردازش بینایی چیست؟

منبع:حیدری کاردرمانگر،برگرفته از کتابbuilding blocks
0 1400/05/18 شقایق قویدل حیدری

افزایش توجه تمرکز کودک با بازی حرکتی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرین افزایش دقت بینایی در اتاق تاریک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرین ذهنی برای بهبود عملکرد مغز کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تشخیص شکل از زمینه و 10 کاربرگ

منبع: فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1399/11/03 فریده امیر احمدی

تشخیص شکل از زمینه و 10 کاربرگ آموزشی

منبع: فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1399/11/03 فریده امیر احمدی

پردازش بینایی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/03 فریده امیر احمدی

قرینه یابی و اکمال بینایی و 10 کاربرگ تقارن

منبع: فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
3 1399/11/03 فریده امیر احمدی

تقویت مهارتهای بینایی _تشخیص رنگ پس زمینه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

پازل پارچه ای

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

الگویابی هندسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ متخصص کاردرمانی کودکان
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

تمرین رد بینایی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم رفیعی
0 1399/10/29 فریده امیر احمدی