مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی پردازش بینایی


افزایش توجه تمرکز کودک با بازی حرکتی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی

تمرین افزایش دقت بینایی در اتاق تاریک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی

تمرین ذهنی برای بهبود عملکرد مغز کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی

تشخیص شکل از زمینه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/22 فریده امیر احمدی

تشخیص شکل از زمینه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/22 فریده امیر احمدی

پردازش بینایی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/22 فریده امیر احمدی

اکمال بینایی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/22 فریده امیر احمدی

تقویت مهارتهای بینایی _تشخیص رنگ پس زمینه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

پازل پارچه ای

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

الگویابی هندسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

تمرین رد بینایی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم رفیعی
0 2021/01/18 فریده امیر احمدی

تمرین الگویابی با کمک قاشق و چنگال

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم رفیعی
0 2021/01/18 فریده امیر احمدی