مام پلاس


0 1401/02/02 ملیکا بخشی

آموزش ماساژهای عمقی _ پست شماره 4

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 1399/11/12 فریده امیر احمدی

آموزش ماساژهای عمقی _ پست شماره 3

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 1399/11/12 فریده امیر احمدی

آموزش ماساژهای عمقی _ پست شماره 2

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 1399/11/12 فریده امیر احمدی

آموزش ماساژهای عمقی _ پست شماره 1

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 1399/11/12 فریده امیر احمدی

رژیم حسی چرا مهم است؟

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 1399/11/12 فریده امیر احمدی

تمرینات کاردرمانی حس عمقی در کودکان اوتیسم

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
1 1399/11/12 فریده امیر احمدی

تقویت حس عمقی دست ها به کمک خمیر بازی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

چالش حس عمقی تقویت طرحواره بدنی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

تمرین تقویت حس عمقی دست ها و اموزش رنگ ها

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

تقلید حرکات حیوانات

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی

تمرین هماهنگ دو دست

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی