مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی فلج مغزی


هندتراپی

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر برگرفته از کتاب OT for children
8 0 2020/11/21 سوگند لطفی

کاردرمانی در اختلالات تعادلی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
14 0 2020/10/29 فریده امیر احمدی

کاردرمانی در همی پلژی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
13 0 2020/10/29 فریده امیر احمدی