مام پلاسنوع مطالبتدریس نشانه ح

منبع:خانم فائزه حمیدی، آموزگار اول ابتدایی،قزوین
0 09/08/2020 mamplus1

تدریس نشانه ض

منبع:خانم فائزه حمیدی، آموزگار اول ابتدایی، قزوین
0 09/08/2020 mamplus1

شعر نشانه ط

منبع:خانم فائزه حمیدی آموزگار اول ابتدایی،قزوین
0 09/08/2020 mamplus1

تدریس نشانه ط

منبع:خانم فائزه حمیدی آموزگار اول ابتدایی، قزوین
0 09/08/2020 mamplus1

تدریس نشانه غ

منبع:خانم فائزه حمیدی آموزگار اول ابتدایی، قزوین
0 09/08/2020 mamplus1

تدریس نشانه ث

منبع:خانم فائزه حمیدی ،آموزگار اول ابتدایی، قزوین
0 09/08/2020 mamplus1

آشنایی با شغل کشاورز

منبع:خانم لیلی نیکخو، مربی پیش دبستانی ، مازندران
2 0 06/08/2020 mamplus1

آشنایی با برگ گیاهان

منبع:خانم لیلی نیکخو , مربی پیش دبستانی ، مازندران
3 0 06/08/2020 mamplus1

آشنایی باشغل بنا

منبع:خانم لیلی نیکخو، مربی پیش دبستانی ، مازندران
1 0 06/08/2020 mamplus1

ایده ی یک روز یک بازی فکری

منبع:خانم لیلی نیکخو
1 0 06/08/2020 mamplus1

آشنایی باشغل نانوا

منبع:خانم لیلی نیکخو ، مربی پیش دبستانی، مازندران
1 0 06/08/2020 mamplus1

بازی ماهیگیر و ماهی فروش

منبع:خانم لیلی نیکخو ، مربی پیش دبستانی، مازندران
5 0 06/08/2020 mamplus1