مام پلاستجزیه رفتار و تحلیل کاربردی (aba) چیست ؟؟

منبع:مهسا استرکی /رفتاردرمانگر کودک
18 0 2020/10/24 مهسا آسترکی

تجزیه رفتار و تحلیل کاربردی (aba) چیست ؟؟

منبع:مهسا استرکی /رفتاردرمانگر کودک
18 0 2020/10/24 مهسا آسترکی

تجزیه رفتار و تحلیل کاربردی (aba) چیست ؟؟

منبع:مهسا استرکی /رفتاردرمانگر کودک
18 0 2020/10/24 مهسا آسترکی

روش سان رایز(son rise) چیست؟؟(ویژه والدین کودکان اوتیستیک)

منبع:مهسا استرکی /رفتاردرمانگر کودک
5 0 2020/10/23 مهسا آسترکی

روش سان رایز(son rise) چیست؟؟(ویژه والدین کودکان اوتیستیک)

منبع:مهسا استرکی /رفتاردرمانگر کودک
5 0 2020/10/23 مهسا آسترکی

روش سان رایز(son rise) چیست؟؟(ویژه والدین کودکان اوتیستیک)

منبع:مهسا استرکی /رفتاردرمانگر کودک
5 0 2020/10/23 مهسا آسترکی

3سطح اوتیسم بر اساس معیار تشخیصی DSM5

منبع:ترجمه و تنظیم:مهسا استرکی _رفتاردرمان کودک
18 0 2020/10/20 مهسا آسترکی

3سطح اوتیسم بر اساس معیار تشخیصی DSM5

منبع:ترجمه و تنظیم:مهسا استرکی _رفتاردرمان کودک
18 0 2020/10/20 مهسا آسترکی

رفتارهای تکراری در اوتیسم و انواع آن

منبع:مهسا استرکی /رفتار درمان کودک
37 0 2020/10/18 مهسا آسترکی

رفتارهای تکراری در اوتیسم و انواع آن

منبع:مهسا استرکی /رفتار درمان کودک
37 0 2020/10/18 مهسا آسترکی

اوتیسم و بلوغ

منبع:دکتر راضیه معصومی
10 0 2020/10/11 مریم عبدالخانی

اختلال حسی چشایی در کودکان اوتیسم

منبع:رفتار درمانگر: مریم عبدالخانی
9 0 2020/10/11 مریم عبدالخانی