مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی مهارت های شناختی


بازی خلاقیت و تمرکزو هماهنگی چشم و دست

منبع:مهدکودک گلهای ناز ، با مدیریت خانم نیکخو
0 2021/05/29 mamplus1

بازی جذاب و دست ورزی برای شناسایی احساسات مختلف و آشنایی با آن ها

منبع:ملیحه عربشاهی ، آموزگار و روان شناس کودک
0 2021/03/31 mamplus1

بازی جهت تقویت تمرکز و توجه کودک

منبع:مهد کودک شهر شادی ،تهران
0 2021/02/24 mamplus1
0 2021/02/24 mamplus1

بازی تقویت تعادل و توجه و تمرکز

منبع:مهدکودک آیات تهران
0 2021/02/23 mamplus1