مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی فلج ارب(فلجی یک دست کودک)


هندتراپی

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر برگرفته از کتاب OT for children
8 0 2020/11/21 سوگند لطفی

فلج ارب

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
11 0 2020/10/31 فریده امیر احمدی