مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی مشکلات تعادلی(زمین خوردن و تلوتلو رفتن)


حس وستیبولار

منبع:کاردرمانگر مبیناجاجرمی
26 0 2020/11/02 مبینا جاجرمی

وظایف حس عمقی چیست ؟

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
12 0 2020/11/02 فریده امیر احمدی

انواع راه رفتن

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
16 0 2020/11/01 مبینا جاجرمی

کاردرمانی در اختلالات تعادلی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
14 0 2020/10/29 فریده امیر احمدی

تمرینات افزایش حس عمقی کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
33 0 2020/10/25 فریده امیر احمدی

تمرینات افزایش حس عمقی کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
44 1 2020/10/25 فریده امیر احمدی