مام پلاسویدیوی آموزشی صدای اول وآخر کلمات

منبع:مرکز کودک ایرانی، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/07/13 کودک ایرانی
0 1401/06/22 کودک ایرانی
0 1401/06/20 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی عدد صفر، ریاضی پیش دبستانی

منبع:کودک ایرانی، ریاضی پیش دبستانی
0 1401/06/18 کودک ایرانی

ویدیو آموزشی، چوب خط، ریاضی پیش دبستانی

منبع:مرکز ایرانی، ریاضی پیش دبستانی
0 1401/06/13 کودک ایرانی

...

منبع: ...
0 1401/06/12 کودک ایرانی

ویدیو آموزشی نشانه ج، فارسی پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، فارسی پیش دبستانی
0 1401/06/10 کودک ایرانی

آموزش جهت ها،ریاضی پیش دبستانی

منبع:مرکز‌پیش دبستانی، کودک ایرانی
0 1401/06/07 کودک ایرانی

20 کاربرگ آموزش حواس پنجگانه به کودکان پیش دبستانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/05/30 فریده امیر احمدی

ویدیو آموزشی بازی جودکو، ریاضی پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، ریاضی پیش دبستانی
0 1401/05/30 کودک ایرانی

ویدیو آموزشی واحد کار پلیس، فارسی پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، پیش دبستانی
0 1401/05/27 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی اشکال هندسی، دایره، ریاضی پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، ریاضی پیش دبستانی
0 1401/05/17 کودک ایرانی