مام پلاسایا شما والدین سخت گیری هستید ؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر
27 0 2020/11/29 مهسا آسترکی

پرخاشگری در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
12 0 2020/11/27 سینا طوسی

چگونه به فرزند خود نظم و احترام را آموزش دهیم ؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
23 0 2020/11/15 مهسا آسترکی

رفتار های جلب توجه کننده کودک

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک و نوجوان
26 0 2020/09/13 مجیدظفری

پافشاری کودک

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک
25 0 2020/09/13 مجیدظفری

مقایسه کردن کودکان کودکان

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک
25 0 2020/09/13 مجیدظفری

صدا زدن کودک باصفات

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک
25 0 2020/09/13 مجیدظفری

رفتار یکسان پدر و مادر با کودک

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک و نوجوان
22 0 2020/09/13 مجیدظفری

تاثیر پدر بر تربیت کودک

منبع:شهرزاد رجبی روانشناس کودک و نوجوان
29 0 2020/09/12 مجیدظفری

هرگز به کودک اجازه ندهید شما رو کتک بزند

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک و نوجوان
25 0 2020/09/11 مجیدظفری

سن تربیت کودک چه زمانی هست؟

منبع:کبری انوری روانشناس کودک و نوجوان
26 0 2020/09/11 مجیدظفری