مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی مجله ی علمی_آموزشی اول


اصل مادر بزرگ (اصل پریماک)

منبع:فیروزه عطایی روانشناس کودک و نوجوان
20 0 2020/09/27 مجیدظفری

بچه ها را باهم مقایسه نکنید

منبع:شهرزاد رجبی . روانشناس کودک
31 0 2020/08/31 مجیدظفری

اصول پدری و مادری کردن

منبع:نسرین باقری.روانشناس کودک
24 0 2020/08/30 مجیدظفری

اصول پدری و مادری کردن

منبع:نسرین باقری.روانشناس کودک
22 0 2020/08/30 مجیدظفری