مام پلاسهماهنگی چشم‌ و دست، جهت تقویت دو نیمکره مغز

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/12 mamplus1

هماهنگی چشم‌ و دست، جهت تقویت دو نیمکره مغز

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/12 mamplus1

ایده برای تمرین جهت یابی

منبع:دبستان مفاخر علوم ایران
0 1399/09/09 mamplus1

توضیحاتی برای پیشگیری از اختلال ریاضی قبل از ورود به مدرسه

منبع:خانم سمانه نورانی، آموزگار اول ابتدایی
0 1399/08/12 mamplus1

تقویت پردازش ذهنی

منبع:خانم سولماز حقیقی، مشاور دبستان مفاخر
0 1399/07/03 mamplus1