مام پلاسنوع مطالب
ایده برای تمرین جهت یابی

منبع:دبستان مفاخر علوم ایران
0 2020/11/29 mamplus1
8 0 2020/11/27 سینا طوسی
8 0 2020/11/27 سینا طوسی
4 0 2020/11/27 سینا طوسی

حافظه و انواع ان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
6 0 2020/11/27 سینا طوسی

حافظه و انواع ان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
6 0 2020/11/27 سینا طوسی

بازی با رنگ جهت افزایش دقت دیدارب،تشخیص رنگ ها،افزایش تمرکز

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
3 0 2020/11/25 mamplus1

بازی با رنگ جهت افزایش دقت دیدارب،تشخیص رنگ ها،افزایش تمرکز

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
3 0 2020/11/25 mamplus1

املای تصویری ، تقویت حافظه شنیداری و تندنویسی

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
3 0 2020/11/23 mamplus1

تمرینات پیش نیاز مدارس

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
22 0 2020/11/03 فریده امیر احمدی

تمریناتی برای تقویت حافظه دیداری

منبع:خانم سمانه نورانی ،آموزگار اول ابتدایی
5 0 2020/11/02 mamplus1

تمریناتی برای تقویت حافظه دیداری

منبع:خانم سمانه نورانی ،آموزگار اول ابتدایی
5 0 2020/11/02 mamplus1