مام پلاساحساس یا رفتار؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/01/14 مهسا آسترکی

سبک فرزند پروری شما چیست ؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2020/12/19 مهسا آسترکی

چگونه به فرزند خود نظم و احترام را آموزش دهیم ؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2020/11/15 مهسا آسترکی

رفتار های جلب توجه کننده کودک

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک و نوجوان
0 2020/09/13 مجیدظفری

پافشاری کودک

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک
0 2020/09/13 مجیدظفری

مقایسه کردن کودکان کودکان

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک
0 2020/09/13 مجیدظفری

صدا زدن کودک باصفات

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک
0 2020/09/13 مجیدظفری

رفتار یکسان پدر و مادر با کودک

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک و نوجوان
0 2020/09/13 مجیدظفری

تاثیر پدر بر تربیت کودک

منبع:شهرزاد رجبی روانشناس کودک و نوجوان
0 2020/09/12 مجیدظفری

هرگز به کودک اجازه ندهید شما رو کتک بزند

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک و نوجوان
0 2020/09/11 مجیدظفری