مام پلاسنوع مطالب


 ;

20 کاربرگ آموزش کثیف و تمیز به کودکان پیش دبستانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/05/23 فریده امیر احمدی

22 بازی فکری برای کودکان پیش دبستانی

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1401/05/11 ملیکا بخشی

آموزش ریاضی در کودکان بیش فعال

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1401/05/03 ملیکا بخشی
0 1401/04/26 فریده امیر احمدی

40 کاربرگ آموزش حیوانات به کودکان پیش دبستانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/04/24 فریده امیر احمدی
1 1401/04/19 فریده امیر احمدی

34 کاربرگ آموزش مفهوم سرد و گرم به کودکان پیش دبستانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/04/14 فریده امیر احمدی
0 1401/04/12 فریده امیر احمدی