مام پلاسکودکم مفهوم زمان را نمیداند !

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
1 1400/04/03 مهسا آسترکی

دو تربیتی شدن کودک

منبع:رفتار درمانگر کودک : مریم عبدالخانی
0 1400/01/30 مریم عبدالخانی

مقایسه کودک با سایر کودکان

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1399/12/03 مهسا آسترکی

اختلال تعامل اجتماعی ممنوع در کودکان چیست ؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1399/12/01 مهسا آسترکی

روش مونته سوری

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر
0 1399/11/03 مهسا آسترکی

آموزش احساسات بخش اول 1

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر
0 1399/11/02 مهسا آسترکی

احساس یا رفتار؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1399/10/25 مهسا آسترکی

آیا فریاد زدن بر روی کودکان روش موثری است ؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1399/10/17 مهسا آسترکی

سبک فرزند پروری شما چیست ؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1399/09/29 مهسا آسترکی