مام پلاسنوع مطالب


4 0 09/06/2020 مجیدظفری

هماهنگی حرکات درشت

منبع:مجید ظفری
4 0 09/06/2020 مجیدظفری
4 0 05/06/2020 مجیدظفری
5 0 05/06/2020 مجیدظفری
3 0 05/06/2020 مجیدظفری
7 0 05/06/2020 مجیدظفری
8 0 05/06/2020 مجیدظفری
5 0 05/06/2020 مجیدظفری
6 0 05/06/2020 مجیدظفری
2 0 05/06/2020 مجیدظفری

آموزش نشستن

منبع:مجید ظفری
3 0 05/06/2020 مجیدظفری