مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی تقویت عضلات


زانوی پرانتزی

منبع:مبیناجاجرمی کاردرمانگر
30 0 2020/10/31 مبینا جاجرمی
25 0 2020/06/09 مجیدظفری

هماهنگی حرکات درشت

منبع:مجید ظفری
32 0 2020/06/09 مجیدظفری
28 0 2020/06/05 مجیدظفری
26 0 2020/06/05 مجیدظفری
24 0 2020/06/05 مجیدظفری
29 0 2020/06/05 مجیدظفری
30 0 2020/06/05 مجیدظفری
28 0 2020/06/05 مجیدظفری
26 0 2020/06/05 مجیدظفری
21 0 2020/06/05 مجیدظفری

آموزش نشستن

منبع:مجید ظفری
25 0 2020/06/05 مجیدظفری