مام پلاسزانوی پرانتزی

منبع:مبیناجاجرمی کاردرمانگر
31 0 2020/10/31 مبینا جاجرمی

زانوی پرانتزی

منبع:مبیناجاجرمی کاردرمانگر
31 0 2020/10/31 مبینا جاجرمی
65 0 2020/06/10 مجیدظفری
65 0 2020/06/10 مجیدظفری
43 0 2020/06/10 مجیدظفری
43 0 2020/06/10 مجیدظفری

آموزش وتسهیل غلتیدن

منبع:مجید ظفری
35 0 2020/06/10 مجیدظفری
39 0 2020/06/10 مجیدظفری
43 0 2020/06/10 مجیدظفری