مام پلاس


0 1401/06/23 mamplus1

ویدیوی آموزشی، تدریس مساحت مربع، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، ریاضی ششم ابتدایی
0 1401/06/05 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی قیمت قبل از تخفیف، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/04/23 ناهید مفیدی

تست هوش و استعداد کلاس اولی ها(7ساله)

منبع:لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/02/23 لیلی نیکخو

تدریس لوحه 6 و 7 قرآن اول ابتدایی

منبع:لیلی نیکخو آموزگار پایه اول دبستان
0 1401/02/11 لیلی نیکخو

ویدیوی آموزشی،حیوانات مهره دار، علوم سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1401/02/07 ریحانه رضایی

بازی تقویت دو نیمکره مغز کلاس اول ابتدایی

منبع: لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/02/04 لیلی نیکخو

شعر حروف الفبای فارسی کلاس اول دبستان

منبع:لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/02/01 لیلی نیکخو
0 1400/12/16 فائزه جرفی

ویدیوی آموزشی ساعت بعد از ظهر، ریاضی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/09/29 ریحانه رضایی