مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی تعادل و ثبات وضعیت


4 0 2020/11/27 سینا طوسی
14 0 2020/11/22 سینا طوسی

ثبات شکل

منبع:سینا طوسی،کادرمانگر
15 0 2020/11/15 سینا طوسی

وظایف حس عمقی چیست ؟

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
12 0 2020/11/02 فریده امیر احمدی

تمرینات افزایش حس عمقی کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
33 0 2020/10/25 فریده امیر احمدی

هماهنگی حرکات درشت

منبع:مجید ظفری
32 0 2020/06/09 مجیدظفری