مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی آگاهی بدنی و فضایی


آگاهی بدنی و فضایی

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
6 0 2020/11/21 مبینا جاجرمی

آگاهی فضایی

منبع:رضا پرداس _کاردرمانگر
8 0 2020/11/08 رضا پرداس

وظایف حس عمقی چیست ؟

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
12 0 2020/11/02 فریده امیر احمدی

تمرینات افزایش حس عمقی کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
33 0 2020/10/25 فریده امیر احمدی

تمرینات افزایش حس عمقی کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
44 1 2020/10/25 فریده امیر احمدی

هماهنگی حرکات درشت

منبع:مجید ظفری
32 0 2020/06/09 مجیدظفری