مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی حس و پردازش عمقی


آزمون سنجش مدارس

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر،عالیه غلامی کارشناس کاردرمانی
9 0 2020/11/28 سوگند لطفی

چرا فرزندم مشکل نوشتن دارد و نوشته هایش بد خط،کمرنگ و غیر قابل خواندن هستند؟

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.فریده امیراحمدی تراپیست،عکس ها از صفحه OT with us
11 0 2020/11/27 سوگند لطفی
4 0 2020/11/27 سینا طوسی

اختلال حسی چیست؟

منبع:مبینا جاجرمی - تراپیست فریده امیراحمدی
23 0 2020/11/09 مبینا جاجرمی

وظایف حس عمقی چیست ؟

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
12 0 2020/11/02 فریده امیر احمدی

حس عمقی چیست ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
16 0 2020/10/31 فریده امیر احمدی

تمرینات افزایش حس عمقی کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
33 0 2020/10/25 فریده امیر احمدی

تمرینات افزایش حس عمقی کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
44 1 2020/10/25 فریده امیر احمدی