مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی پردازش وستیبولار


آزمون سنجش مدارس

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر،عالیه غلامی کارشناس کاردرمانی
9 0 2020/11/28 سوگند لطفی
3 0 2020/11/27 سینا طوسی

حس وستیبولار

منبع:کاردرمانگر مبیناجاجرمی
25 0 2020/11/02 مبینا جاجرمی

بیش حسی و کم حسی وستیبولار

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی - برگرفته از کتاب مبانی ساختاری یادگیری مبتنی بررویکرد های کاردرمانی (مهدیه سیدی)
9 0 2020/11/01 فریده امیر احمدی

سیستم وستیبولار

منبع:تراپیست فریده امیر احمدی
7 0 2020/10/31 فریده امیر احمدی

حس وستیبولار به چه معناست ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
11 0 2020/10/31 فریده امیر احمدی