مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی هماهنگی حرکتی ظریف


آزمون سنجش مدارس

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر،عالیه غلامی کارشناس کاردرمانی
10 0 2020/11/28 سوگند لطفی
8 0 2020/11/27 سینا طوسی
8 0 2020/11/27 سینا طوسی

چرا فرزندم مشکل نوشتن دارد و نوشته هایش بد خط،کمرنگ و غیر قابل خواندن هستند؟

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.فریده امیراحمدی تراپیست،عکس ها از صفحه OT with us
12 0 2020/11/27 سوگند لطفی
4 0 2020/11/27 سینا طوسی

هندتراپی

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر برگرفته از کتاب OT for children
8 0 2020/11/21 سوگند لطفی

مهارت های دستی کودک

منبع:سوگند لطفی،کاردرمانگر.فریده امیر احمدی،تراپیست
10 0 2020/11/09 سوگند لطفی

کاردرمانی در همی پلژی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
13 0 2020/10/29 فریده امیر احمدی

تقویت حرکات ظریف

منبع:مجید ظفری
29 0 2020/06/09 مجیدظفری